Artikel 9 – Gebruik Content

 1. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt via het Platform die in het productaanbod, de zgn. catalogus, van DMGS zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Zakelijke Verkoper op het Platform, voor zover DMGS daarover beschikt, door DMGS een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.
 2. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van DMGS direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor DMGS enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de Zakelijk Verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door DMGS in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door DMGS kunnen worden gewijzigd.
 3. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover DMGS geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Zakelijke Verkoper DMGS van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door DMGS in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door DMGS kunnen worden gewijzigd.
 4. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  1. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de images, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  4. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 5. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan DMGS een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 6. DMGS is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 7. DMGS is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 8. De Zakelijke Verkoper dient de (product) informatie aan DMGS aan te leveren volgens de voorwaarden.
 9. De Zakelijke Verkoper vrijwaart DMGS volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9.
Scroll naar top