Artikel 7 – Diensten DMGS

  1. De Zakelijke Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door DMGS onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Zakelijke Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van DMGS of een Zakelijke Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Zakelijke Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Zakelijke Verkoper niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Zakelijke Verkoper het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is DMGS jegens de Zakelijke Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
  2. De door DMGS ontvangen betalingen worden door DMGS, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 7.3 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door DMGS in beginsel eenmaal per kalendermaand zoals opgenomen in het Verkoopaccount. DMGS maakt voor deze betalingen een factuur op.
  3. DMGS is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Zakelijke Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Zakelijke Verkoper zoals de Gebruiksvoorwaarden Logistiek via DMGS, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door DMGS ontvangen betalingen als genoemd in artikel 6.2. DMGS kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Zakelijke Verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.
  4. DMGS heeft ten behoeve van haar Zakelijke Verkopers voor de levering van Artikelen in Nederland en België afspraken gemaakt met Het Fulfilmentbedrijf. Het Fulfilmentbedrijf heeft weer een overeenkomst gesloten met bpost N.V., Koninklijke PostNL B.V., DHL Parcel B.V., DPD N.V. en DPD (Belgium) N.V. op basis waarvan de Zakelijke Verkopers tegen betaling van een vergoeding aan Het Fulfilmentbedrijf, gebruik kunnen maken van de verzendservice van deze partijen bij het verzenden van een Artikel aan een Klant. Indien de Zakelijke Verkoper hiertoe overgaat, sluit de Zakelijke Verkoper daartoe een overeenkomst met respectievelijk bpost N.V., Koninklijke PostNL B.V., DHL Parcel B.V., DPD N.V. en DPD (Belgium) N.V. (afhankelijk van de door de Zakelijke Verkoper gekozen partij(en)) en zijn de voorwaarden van deze partij(en) van toepassing. Indien de Zakelijke Verkoper gebruikt maakt van de diensten van bpost N.V. dan zijn de Algemene Voorwaarden Pakketten – Indirecte Kanalen van toepassing, De Zakelijke Verkoper erkent dat DMGS geen partij is bij deze overeenkomst. Indien de Zakelijke Verkoper van deze verzendzegels gebruik maakt, zal Het Fulfilmentbedrijf daarvoor de tarieven in rekening brengen zoals opgenomen in het Verkoopaccount.
  5. Ten behoeve van kosteloos retourneren van Artikelen door Klanten aan Zakelijke Verkopers kunnen de Zakelijke Verkopers retourzegels afnemen via Het Fulfilmentbedrijf bij bpost N.V., Koninklijke PostNL B.V., DPD N.V. en DPD (Belgium) N.V.
Scroll naar top