Artikel 6 – Betalingen

  1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan DMGS per via het Platform verkocht Artikel een Vergoeding, tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1, door een Klant wordt ontbonden. De Zakelijke Verkoper erkent dat DMGS gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
  2. DMGS zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan DMGS betalen. DMGS zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert DMGS alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt DMGS zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Zakelijke Verkoper verleent hierdoor aan DMGS het onherroepelijk recht om in naam van DMGS en met uitsluiting van de Zakelijke Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
  3. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Zakelijke Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan DMGS kan plaatsvinden. De Zakelijke Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan DMGS de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Zakelijke Verkoper.
  4. De Zakelijke Verkoper kan de Klant voor ieder artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage in rekening brengen (indien het product via Het Fulfilmentbedrijf verstuurd wordt) voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van €2,00 ex. BTW voor het eerste item in de order + €1,00 ex. BTW voor elk additioneel item in de order , welk bedrag door DMGS bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan Het Fulfilmentbedrijf.
  5. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal DMGS de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Zakelijke Verkoper de betaling van deze Koopovereenkomst al van DMGS heeft ontvangen dan is DMGS gerechtigd dit bedrag op Zakelijke Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de Zakelijke Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. DMGS is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. DMGS is niet gehouden enig bedrag, aan de Zakelijke Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en DMGS is gerechtigd de commissie te behouden.
Scroll naar top