Artikel 5 – Klantrelatie

  1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant. De Zakelijke Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
  2. De Zakelijke Verkoper erkent dat DMGS geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Zakelijke Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen DMGS en de Klant en zien op de door DMGS te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. DMGS is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
  3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot DMGS. De Zakelijke Verkoper zal DMGS vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens DMGS, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
  4. De Zakelijke Verkoper erkent dat DMGS zgn. ’service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 2 hanteert en dat DMGS zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze service levels voldoet. DMGS behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
  5. De Zakelijke Verkoper zal aan DMGS het track & trace nummer van alle door de Zakelijke Verkoper verzonden Artikelen afgeven ten behoeve van het door DMGS monitoren van de nakoming van de in bijlage 2 genoemde service levels door de Zakelijke Verkoper.
  6. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
  7. De Zakelijke Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Zakelijke Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de Zakelijke Verkoper kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. DMGS heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de Zakelijke Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere Zakelijke Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door DMGS worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
  8. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van DMGS, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
  9. DMGS stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde. De Zakelijke Verkoper machtigt DMGS hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat DMGS partij wordt bij de Koopovereenkomst.
Scroll naar top