Artikel 3 – Aanbod

 • De Zakelijke Verkoper kan nieuwe en tweedehands artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden.
 • DMGS is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is DMGS gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op DMGS als gevolg daarvan. DMGS behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 • Het staat DMGS vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van DMGS. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is DMGS gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 • Ter bescherming van DMGS en het Platform streeft DMGS een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na. Daarom stelt DMGS in beginsel voor ieder Artikel op haar Platform van tijd tot tijd een RMP (=relevante marktprijs) vast. De RMP wordt vastgesteld op de laagste uitkomst van onderstaande 2 methodes.
  1. de Verkoopprijs van het Artikel gehanteerd door zgn. ‘’relevante aanbieders’’ buiten de omgeving.
   • Indien er 2 – 5 relevante aanbieders zijn is de RMP de op een-na-laagste Verkoopprijs gevoerd door deze aanbieders.
   • Indien er > 5 relevante aanbieders zijn is de RMP de op twee-na-laagste Verkoopprijs gevoerd door deze aanbieders.
   • Indien er ≤ 1 relevante aanbieders zijn wordt, indien beschikbaar, tevens de consumentenadviesprijs zoals vastgesteld door de leverancier van het Artikel (hierna de ‘Listprijs’) meegenomen in de bepaling van de RMP. Is er 1 relevante aanbieder en een Listprijs beschikbaar, dan is de RMP de hoogste hiervan. Is er geen relevante aanbieder beschikbaar maar wel een Listprijs dan is de RMP gelijk aan de Listprijs. Is er 1 relevante aanbieder en geen Listprijs beschikbaar, dan is de RMP de prijs van deze aanbieder + X (X= het bedrag of percentage per tranche als opgenomen in kolom 1 van onderstaande tabel, vermenigvuldigd met 4).
  2. de hoogste prijs van de laatst bekende Verkoopprijs van het Artikel in het Koopblok op de dag voorafgaand aan het berekenen van de RMP of de meest voorkomende Verkoopprijs van het Artikel in het Koopblok in de 90 dagen voorafgaand aan het berekenen van de RMP.

  DMGS zal Artikelen van de Zakelijke Verkoper niet op het Platform tonen indien:

  TotaalprijsRelevante marktprijs (RMP)
  > RMP + € 2€ 0 – € 10
  > RMP + 20%€ 10- € 50
  > RMP + € 10€ 50 – € 100
  > RMP + 10%€ 100 – € 600
  > RMP + € 60€ 600 – € 1000
  > RMP + 6%> € 1000
 • DMGS zal tweedehands Artikelen van de Zakelijke Verkoper niet op het Platform tonen indien de Verkoopprijs van het Artikel hoger is dan de Verkoopprijs van hetzelfde Artikel dat op dat moment op de Omgeving als nieuw wordt aangeboden in het Koopblok, indien van toepassing.
 • DMGS is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van DMGS niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van DMGS schadelijk kan zijn voor de goede naam van DMGS, het Platform of derden.
 • De Zakelijke Verkoper zal indien mogelijk kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten.
Scroll naar top