Algemene Voorwaarden – Het Fulfilment Bedrijf B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Het Fulfilment Bedrijf B.V. (Opdrachtnemer). Het adres van Het Fulfilment Bedrijf B.V. is Cruquiuszoom 29 2142 EW Cruquiuis, met het KvK-nummer 34170923.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@hetfulfilmentbedrijf.nl, 023-5677038 of per post: Het Fulfilment Bedrijf B.V., Cruquiuszoom 29, 2142 EW Cruquiuis. Het Fulfilment Bedrijf B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in datsteeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn.
Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.hetfulfilmentbedrijf.nl.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terugontvangt. Indien de opdracht mondeling geschiedt, geldt de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer, onverminderd andere middelen, als bewijs van opdracht. Hiermee wordt bedoeld dat uit het versturen van WhatsApp-berichten en mail ook contractuele afspraken kunnen worden afgeleid.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
3. Opdrachtnemer is bij het bepalen van haar prijsstelling uitgegaan van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, aantallen en omzetverwachtingen. Eén en ander conform de in offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichtingen. Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorzien, onverwacht en/of structureel meerwerk kan op basis van specificatie worden doorbelast.

Artikel 4 – Prijs

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om één keer per 6 maanden de prijsafspraken van haar dienstverlening aan te passen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke opdrachtgever heeft of meent te hebben. Opdrachtnemer zal wekelijks factureren.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Opdrachtgever is dan 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van €250.

Artikel 6 – Retentierecht

1. Totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, in het bijzonder tot voldoening van alle openstaande facturen, rente en kosten daaronder begrepen, is Opdrachtnemer gerechtigd alle zaken van de Opdrachtgever onder zich te houden (retentierecht).
2. Het recht van retentie heeft Opdrachtnemer ook in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren dan wel dreigt komen te verkeren of surseance van betaling heeft aangevraagd.
3. De Opdrachtgever is verplicht en gehouden Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden (vestigen op zaken die opdrachtnemer onder zich houdt).

Artikel 7 – Contractsduur

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 8 – Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle verzendingen door Opdrachtnemer verzorgd en geschieden deze voor rekening en risico van opdrachtgever. Alle met de verzending en het transport van de goederen verbonden kosten zoals bijvoorbeeld porto, vracht- en verpakkingskosten, alsmede vrachtverzekering zijn eveneens voor rekening van de afnemer.
Verzending van de goederen geschiedt op de voor Opdrachtnemer gebruikelijke wijze en onder de verantwoordelijkheid en leveringsvoorwaarden van de vervoerder. Eventuele extra diensten en verzekeringen worden tegen meerprijs verzorgd.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen voor de kosten van porto, vracht- en verpakkingskosten.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijninvloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kannakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt.
4. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Opdrachtnemer kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Opdrachtnemer van de verplichtingen tot nakoming.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Over macht van de zijde van leveranciers en distributeurs evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus,
gesloten flats en appartementencomplexen vallen ook onder deze overmacht bepaling.
3. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
4. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Rechten van industriële en intellectuele eigendom

1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, van welke aard en in welke vorm dan ook, geen inbreuk maken op rechten van derden krachtens de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van de industriële en/of intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
2. De Opdrachtgever staat er voorts voor in dat de inhoud van alle aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken niet in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege afgekondigde bepaling en regeling, de bepalingen en regelingen van de Nederlandse Reclame Code en de Bijzondere Reclame Codes inbegrepen en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd en bevoegd een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten en te staken indien de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken inbreuk opleveren op de in lid 1 genoemde rechten van derden dan wel strijdigheid opleveren
met de in lid 2 genoemde bepalingen en regelingen, althans daar enige twijfel over ontstaat of blijft bestaan. In dat geval kan Opdrachtnemer nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Opdrachtnemer om ten opzichte van de Opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade.

Artikel 15 – Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen.

Artikel 16 – Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 2.000,00.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het op welke wijze dan ook beschadigen, verloren of tenietgaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de Opdrachtgever die bij Opdrachtnemer of bij door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade doordat koppelingen naar derden (als SEOshop, VerzendX etc)
uitvallen. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wanneer er door derde partijen een datamigratieproces is uitgevoerd. Opdrachtnemer wordt nimmer gehouden tot het uitvoeren van datamigratie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met
opdrachtgever is overeengekomen.
8. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.
9. De Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij Opdrachtnemer zijn opgeslagen of bij door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 – Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Rechtbank Noord-Holland.